Rootop 服务器运维与web架构

vmdk转阿里云raw

本地vmware虚拟机的vmdk转成阿里云的raw格式镜像

根据官方文档:https://help.aliyun.com/document_detail/57187.html

D:\>qemu-img convert -f vmdk -O raw 1.vmdk 2.raw
qemu-img: error while writing at byte 0: Input/output error

报如上的错误,发工单以后可以通过下面参数转换

qemu-img.exe convert 1.vmdk -O vpc -o subformat=dynamic 2.raw

在等待工单回复过程中找到如下参数转换完成,同样可以导入到镜像。

D:\>qemu-img convert 1.vmdk -f vmdk -O qcow2 2.qcow2

原创文章,转载请注明。本文链接地址: https://www.rootop.org/pages/5101.html

作者:Venus

服务器运维与性能优化

评论已关闭。